nedir

Nedir?

Bir tanıtım denemesi

Sistem dinamikleri, karmaşık sistemlerin davranışını anlamayı ve istenen yönde değiştirmeye yönelik politikalar geliştirmeyi amaçlayan sayısal bir modelleme yöntemidir. Bu korkutucu tanımı biraz daha anlaşılır hale getirmeye çalışalım…

Sistem
Karmaşık sistem
Karmaşık sistem davranışı
Karmaşık sistem davranışını anlamak
Karmaşık sistem davranışını anlamak ve istenen yönde değiştirmeye yönelik politikalar geliştirmek
Karmaşık sistem davranışını anlamak ve istenen yönde değiştirmeye yönelik politikalar geliştirmeyi amaçlayan sayısal bir modelleme yöntemi
Buzdağı
yüzeyin altında ne olduğunu görmek

Çevremizde olanları bir buzdağına benzetebilriz. Duyu organlarımız sadece şimdi olanları algılayabilir. Olayları algılarız. Ancak olaylar, buzdağının suyun üzerindeki bölümüdür.

Sistem Dinamikleri, suyun altını görmeye yönelik araçlar içerir.

Buzdağı Görseli
Suyun altına, derinliklere indiğimizde ilk karşılaştığımız, Zaman Boyunca Davranış grafikleridir. Olaylar, yavaş veya hızlı, bir değişime neden olmaktadır. Değişen şey nedir? Zaman boyunca bu değişimin örüntüsü nasıldır? Bu derinlikte, olaylar artık tek tek görünmez. Seçilen değişkenin oluşturduğu bir eğilim görünür. Değişimin “davranışı” görünür (sürekli azalıyor, sürekli artıyor, dengede, dalgalanıyor, önce hızlı sonra yavaş gibi)

Biraz daha derinlerde bu değişimin nedenleri vardır. Grafiği çizilen değişken “neden” böyle davranıyor? İki temel araç kullanılır: stok / akış haritaları ve nedensel döngüler.
Değişen “şey” bir stok, bir seviye, bir birikimdir. Bu seviye değişmektedir.
Seviyeleri akışlar değiştirir. Giren akış, çıkandan fazla olursa seviye artar, az olursa azalır, aynı olursa değişmez. Değişimi anlamak için, akışlara, akışların nedenlerine, birbirleri ile olan ilişkilerine odaklanmak gerekir. Nedensel Döngüler bu ilişkilerden en belirleyici olan ilişki biçimini görselleştirir: geri beslemeleri. Geri besleme, sonucun nedenin nedeni haline gelmesidir. Nüfus-doğum ilişkisi gibi, doğumlarla nüfus artar, nüfus arttıkça doğumlar artar. İnsülin-glikoz ilişkisi gibi, glikoz artınca insülin artar, insülin artınca glikoz azalır. (ilk örnek birbirini aynı yönde etkileyen, pekiştirici, ikinci örnek ters yönde etkileyen, dengeleyici ilişkiler içeriyor)

En derinde de Zihinsel Modellerimiz vardır. Yani inançlarımız, değerlerimiz, davranış alışkanlıklarımız. Çıkarım Merdiveni bu konuda kullanılabilecek görsel bir araçtır. En basit hali ile, çevremizden algıladıklarımızı, bu algıya yüklediğimiz anlamları, bu anlamlardan oluşturduğumuz inançları ve sonunda bu inançlara uygun davranışlarımız gösterir. Çıkarım merdiveni, algıdan davranışa giden yolun görselleştirilmesidir.
“Gördüğüme inanırım.” Tam burada oldukça tehlikeli bir geri besleme var.
Bir süre sonra, sadece “inandıklarımı görmeye” başlarım…

Heraclitus

πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει” καὶ “δὶς ἐς τὸν αὐτὸν ποταμὸν οὐκ ἂν ἐμβαίης

Heraclitus

Efesli Filozof (MÖ 535-575)

Panta chōrei kai ouden menei kai dis es ton auton potamon ouk an embaies.

Everything changes and nothing remains still … and … you cannot step twice into the same stream.

Her şey değişir ve hiçbir şey aynı kalmaz … ve … aynı nehire ikinci kez giremezsin.

Zhuang Zhou (Zhuangzi)

合 异 以 为 同 , 散 同 以 为 异 。 今 指 马 之 百 体 而 不 得 马 , 而 马 系 于 前 者 , 立 其 百 体 而 谓 之 马 也 。

hé yì yǐ wéi tónɡ , sàn tónɡ yǐ wéi yì 。 jīn zhǐ mǎ zhī bǎi tǐ ér bù dé mǎ , ér mǎ xì yú qián zhě , lì qí bǎi tǐ ér wèi zhī mǎ yě 。

Zhuang Zhou (Zhuangzi)

Çinli Daoist Filozof (MÖ 369-286)

Differences are combined into a sameness; samenesses are broken up into differences. Now we may point to each of the hundred parts of a horse’s body and never come up with a `horse’ – yet here is the horse, tethered right before our eyes. So we take the hundred parts and set up the term `horse.’
(Burton Watson çevirisi)

Farklılıklar aynılıkta birleşir; aynılıklar farklılıklara ayrışır. Bir atı oluşturan yüz parçayı gösterebiliriz ama ‘at’ ortaya çıkmaz – ancak işte at karşımızda durmaktadır. Böylece o yüz parçayı alır, yerine ‘at’ terimini koyarız.

Publius Ovidius Naso (Ovid)

Cuncta fluunt, omnisque vagans formatur imago.
Ipsa quoque assiduo labuntur tempora motu.

Publius Ovidius Naso (Ovid)

Romalı Şair (MÖ 43 - MS 18)

Everything flows and everything is shaped as a wandering image.
Time itself also glides in constant motion, exactly like a river.

Her şey akar ve her şey başıboş dolaşan görüntüler şekindedir.
Zamanın kendisi de, aynı bir nehir gibi, sabit bir devinimle akar.

videolar

Videolar

YouTube üzerinden yayınladığımız videolar

Sistem Dinamikleri derken
Havuzda Su Hesapta Para
Türkiye Nüfusu ve 3 5 8 Çocuk
Türkiye Nüfusu ve 15 Yaşında Doğmak
Tedarik Zincirinde Dalgalanma – Küçük Kamçı
Tedarik Zincirinde Dalgalanma – Büyük Dalga
Ortak Kaynakların Trajedisi – Fishbanks
Büyümenin Sınırları – Nedir
Büyümenin Sınırları – Üçüncü Devrim
Fizik – Tek Boyutta Hareket
İşkolik ve Yedinci Gün
Şehir Dinamikleri – İşyeri Nüfus Konut
The Faustian Bargain  (Türkçe alt yazılı)
Ekonomi – Temel Döngüler
Aylık İzleme İstatistikleri

 
 
 

Jean Piaget

… realities which the mind strives to know appear in two forms: as states or as transformations. Each transformation sets out from one state to end in another state, so that it is impossible to understand transformations without knowing states; conversely, it is impossible to understand states without knowing the transformations from which they result, as well as those which they give rise to.

Jean Piaget

Gelişim Psikoloğu - Bilgi Felsefecisi

… zihnin bilmeye çabaladığı gerçeklikler iki şekilde ortaya çıkar: durumlar veya dönüşümler. Her dönüşüm bir durumdan hareket eder, bir başka durumda sonlanır, bu nedenle durumları bilmeden dönüşümleri anlamak olanaksızdır; diğer taraftan, hangi dönüşümden kaynaklandığını ve hangi dönüşüme neden olduğunu bilmeden, durumları anlamak olanaksızdır.

Jay W. Forrester

Labor turmoil, bankruptcy, inflation, economic collapse, political unrest, revolution, and war testify that we are not yet expert enough in the design and management of social systems.

Our social systems are far more complex and harder to understand than our technological systems. Why, then, do we not use the same approach of making models of social systems and conducting laboratory experiments on those models before we try new laws and government programs in real life?

Jay W. Forrester

Professor Emeritus of Management System Dynamics

İşgücü dalgalanmaları, iflaslar, enflasyon, ekonomik çöküşler, politik huzursuzluklar, devrimler ve savaşlar sosyal sistemleri tasarlamakta ve yönetmekte daha yeteri kadar ustalaşmadığımızı doğrulamaktadır.

Sosyal sistemler, teknolojik sistemlerden çok daha karmaşıktır ve çok daha zor anlaşılır. O zaman, yeni kanunlar ve devlet programları uygulamadan önce, neden aynı yaklaşımı gösterip sosyal sistemlerin modellerini kurmuyor ve bu modeller üzerinde denemeler yapmıyoruz?

John D. Sterman

System dynamics helps us expand the boundaries of our mental models so that we become aware of, and take responsibility for, the feedbacks created by our decisions.

John D. Sterman

Jay W. Forrester Professor of Management at the MIT Sloan School of Management

Sistem dinamikleri, zihinsel modellerimizin sınırlarını genişletmemize yardım eder, böylece kararlarımız ürettiği geribeslemelerin farkına varır, sorumluluğunu alırız.

kaynaklar

Kaynaklar

Buca / İzmir

Modeller
Yazılar - Çeviriler
Tezler (Bitirme, Yüksek Lisans, Doktora)
Kitaplık

Bağlantılar
İnsan Fizyolojisi

 
 
 

Nelson P. Repenning

The world certainly needs system dynamics now more than ever. While a clich´e, it is certainly true that our social systems are more complicated, more interconnected and likely more fragile than at any previous point in the history of humankind. Worse, while we are ever more in need of a fundamentally holistic, systems-oriented perspective, there is good reason to believe that the theories and ideologies dominating social discourse are becoming more shortsighted and individualistic.

Nelson P. Repenning

Professor of Management Science and Organization Studies at the MIT Sloan School of Management

Dünyanın sistem dinamiklerine hiç bu kadar ihtiyacı olmamıştı.

Sosyal sistemlerin, insanlık tarihinde daha önce hiç olmadığı kadar karmaşık, birbirine bağımlı ve kırılgan hale geldiği, klişe de olsa, kesinlikle doğrudur.

Daha da kötüsü, bütünsel ve sistem temelli bir bakış açısına bu kadar ihtiyaç varken, toplumsal teori ve ideolojiler gittikçe daha miyop ve bireyci hale geliyor.

Steve Jobs

Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn’t really do it, they just saw something. It seemed obvious to them after a while. That’s because they were able to connect experiences they’ve had and synthesize new things.

Steve Jobs

Amerikalı Girişimci

Yaratcılık, sadece ilişkilendirmedir. Yaratıcı insanlara birşeyi nasıl yaptıklarını sorduğunuzda, kendilerini biraz suçlu hissederler. Çünkü gerçekte birşey yapmamışlar, sadece birşey görmüşlerdir. Zaman içinde doğal olarak böyle görmeye başlamışlardır. Yeni şeyler oluşturabilmelerinin nedeni deneyimlerini ilişkilendirebilmiş olmalarıdır.

Home

The engine of life is linkage.
Everything is linked.
Nothing is self-sufficient.

Sharing is everything.

Home

(2009 film)

Hayatın motoru bağlantılardır.
Herşey birbirine bağlıdır.
Hiçbir şey tek başına yeterli değildir.

Paylaşmak herşeydir.

sistem-dinamikleri-grubu

Toplumun her kesiminde,
düşünme ve anlama yeteneğine katkı sağlamak amacıyla,
Sistem Dinamikleri/Düşüncesi yaklaşımını yaymaya çalışıyoruz…

Sistem Düşüncesi Derneği

Üç kuralımız var;

gönüllü olmak
“Sistem Dinamikleri/Düşüncesi Temel Eğitimi” almış olmak
eşit uzaklıkta olmak ( düşünce, inanç, ideoloji, politika, … ayrımı yapmamak )

Aşkın Özdağoğlu, Burcu Çay, Dilara Gökçen, Emine Özgül, Emine Pekkarakaş, Emre Göktepe, Emsal Yalçın, Fatma Yılmaz, Filiz Güler, Gökşen Akyol Kızılkaya, Gönül Ölgen, Gülnaz Yeleser, Güzin Özdağoğlu, Hasret Macit, İpek Deveci Kocakoç, Kübra Bolay Özemre, Melis Gözegir, Onur Bakıcı, Özgün Kurt, Özlem Orçun, Seha Şahin, Sevinç Yılmaz, Sevtap Karadayı, Şebnem Demir, Tulya Pala Şeker, Uğraş Demir, Ülkem Yararbaş, Yeşim Alam, Yeşim Temürçi, Yıldırım Karakaş, Yusuf Çağlayan, Zeynep Akçay Karasazoğlu
iletisim

İletişim

Görüşleriniz, önerileriniz

Adınız

E-postanız

Konu

İletiniz

Güvenlik kodu:
To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.

 
 
 

Hasan Özbekhan

Reality does not abide by such distinctions;
we experience reality in the form of an immense ecology within which all the aspects of the environment intermesh, interrelate, interact, change, and balance in that particular way that we call “dynamic”.

Hasan Özbekhan

Sistem Düşünürü, felsefeci, planlamacı, yönetim bilimci

Gerçeklik, sınıflandırmalara uymaz;
gerçekliği, “dinamik” adını verdiğimiz, tüm görünümleri birbiri içine geçen, birbiri ile ilişkili, biribirini etkileyen, birbirini belli bir şekilde değiştiren ve dengeleyen muazzam bir çevre olarak deneyimleriz.

 
 

Richard Buckminster (Bucky) Fuller

You never change things by fighting the existing reality.
To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.

Richard Buckminster (Bucky) Fuller

Felsefeci, mühendis, mimar, şair, yazar, mucit

Mevcut gerçeklikle savaşarak hiçbir şeyi değiştiremezsiniz.
Bir şeyi değiştirmek için, mevcut modeli demode hale getiren yeni bir model kurun.

 
 

George E. P. Box

Essentially, all models are wrong, but some are useful.

George E. P. Box

Professor Emeritus of Statistics and of Industrial & Systems Engineering at the University of Wisconsin–Madison

Aslında tüm modeller yanlıştır, ama bazıları işe yarar.